VRP tlačiarňe a platobné terminály pre Android a Apple zariadenia.

Môžem využívať svoju ERP alebo fiskálnu tlačiareň do konca roka 2019?

Touto otázkou sa zaoberá veľa podnikateľov.

Po novele zákona sa podmienky zmenili a s tým aj možnosť používania súčasných ERP pokladní a fiškálnych tlačiarní. Veľa podnikateľom totiž používa fiskálne tlačiarne v kombinácii s ich softvérom na riadenie skladu.

Od 1.7.2019 sú pravidlá iné.

Ak ešte nemáte certifikát, ale už Vám pridelili kód pre ORP, môžete svoj skladový softvér aj naďalej využívať spolu s vašou elektronickou registračnou pokladnicou (ERP) pre evidenciu tržieb až do 31.12.2019. Svoju ERP môžete využívať do dňa uvedenia ORP do prevádzky ale najneskôr do konca toku 2019. Pozor však, platí to len v prípade, ak ste požiadali o pridelenie kódu pre Online registračnú pokladnicu (ORP) najneskôr do 30.6.2019 a k tomuto dátumu vám ORP nebola dodaná. V takomto prípade sa na vás vzťahuje výnimka a nebude vám uložená pokuta za používanie ERP.

Aby sme to zhrnuli do pár bodov, je treba si dať pozor na nasledovné:

  1. podnikateľovi, ktorý používa elektronickú registračnú pokladnicu nebude do 31. 12. 2019 uložená pokuta ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa v termíne najneskôr do dňa účinnosti nového zákona
  2. podnikateľovi, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby od 1. 4. 2019 uložená pokuta ak
    • požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klienta v termíne najneskôr do dňa účinnosti zákona
    • eviduje tržby na paragóny

Táto novela sa týka kategórie ERP. Ak chcete prejsť z ERP na VRP, tak ste ju povinní používať od 1. 7. 2019.

Teda ak ste si splnili základnú podmienku a to je žiadosť o pridelenie ORP kódu v zákonom stanovenej lehote, môžete aj naďalej k vášmu skladovému softvéru využívať svoju fiskálnu tlačiareň a teda môžete evidovať tržby na vašej elektronickej registračnej pokladni. Ak nie, veríme, že máte Virtuálnu registračnú pokladnicu na ktorej účtujete a svoju ERP ste vyradili.

A na záver, tu je schálená mena zákona:

ZÁKON
z 19. júna 2019, 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a 

poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

Čl. I
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení 

zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 180/2017 Z. z., zákona č. 270/2017 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z. a zákona č. 9/2019 Z. z. sa dopĺňa takto: 

Za § 18ce sa vkladá § 18cf, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§18cf
Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia 

(1) Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient najneskôr do dňa účinnosti tohto zákona. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje dňom účinnosti tohto zákona v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo ak začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti tohto zákona. 

(2) Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona prvýkrát od 1. apríla 2019, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e- kasa klient a pri evidencii tržieb postupuje primerane podľa § 10 ods. 6; podmienka primeraného postupu podľa § 10 ods. 6 sa pre takýchto podnikateľov na obdobie do dňa účinnosti tohto zákona neuplatní. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje dňom účinnosti tohto zákona včasti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo ak začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti tohto zákona. 

(3) Ak bol podnikateľovi zrušený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a podnikateľ k dátumu zrušenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice neuviedol do prevádzky pokladnicu e-kasa klient, môže na účely splnenia podmienok podľa odseku 1 používať elektronickú registračnú pokladnicu so zrušeným daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice.“. 

Čl. II Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Bločkomat